Notice: Trying to access array offset on value of type int in /var/www/html/w2019/login_status.php on line 36

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/w2019/login_status.php on line 36

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /var/www/html/w2019/login_status.php on line 36

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/w2019/login_status.php on line 36
職稱姓名最後登入時間
資訊組長邱顯○2021-07-23 06:02
校長蘇校○2021-03-21 21:54
教務主任謝慶○2021-05-20 11:51
學務主任邱沛○2021-07-26 08:14
總務主任李建○2021-06-30 12:42
輔導主任林季○2021-08-09 11:06
教學組長陳明○2021-07-03 19:21
註冊組長廖振○2021-08-02 23:21
生教組長洪素○2021-08-06 09:29
訓育組長江建○2021-03-28 18:43
衛生組長莊明○2021-06-30 13:17
體育組長鄭鉛○2021-07-25 22:00
護理師林君○2021-08-09 08:55
出納組長劉芳○2021-06-10 08:12
事務組長連峯○2021-07-12 11:41
文書組長邱秀○2021-03-29 15:09
工友盧秀○2021-03-29 15:07
幹事陳來○2021-04-01 09:40
臨時人力楊錫○
臨時人力陳勝○
臨時人力詹琇○
臨時人力黃靖○2021-06-25 17:47
臨時人力午餐○2021-03-29 12:00
輔導組長賴素○2021-07-06 12:05
特教組長陳美○2021-06-22 21:23
資料組長張麗○2021-07-01 08:20
專任輔導教師李季○2021-03-29 11:51
級任教師林玟○2021-06-25 15:41
級任教師許僾○2021-06-25 17:22
級任教師羅永○2021-05-04 15:24
級任教師陳素○2021-07-01 09:19
級任教師黃秀○2021-07-24 21:29
級任教師蕭淑○2021-07-03 19:10
級任教師黃恆○2021-08-07 09:25
級任教師邱宗○2021-04-14 14:44
級任教師曾美○2021-08-07 21:07
級任教師陳秀○2021-06-21 08:54
級任教師黃文○2021-04-12 13:42
級任教師白枝○2021-06-25 17:20
級任教師張淑○2021-03-31 15:41
級任教師林靜○2021-08-11 13:43
級任教師陳吉○2021-06-27 17:47
級任教師蕭建○2021-06-25 19:59
級任教師蔡文○2021-07-20 14:13
級任教師黃慧○2021-06-28 08:44
級任教師張育○2021-08-11 15:04
級任教師詹順○2021-07-06 14:25
級任教師江素○2021-06-01 09:12
級任教師蕭彩○
級任教師洪毓○2021-06-16 09:07
級任教師張育○2021-07-06 13:28
級任教師曾燕○2021-06-18 13:56
級任教師吳柏○2021-07-19 08:26
級任教師鄭明○2021-08-10 21:41
級任教師張舒○2021-08-09 08:28
級任教師陳婕○2021-08-08 21:58
級任教師黃明○2021-06-25 22:49
級任教師黃國○2021-06-17 19:03
級任教師劉慧○2021-06-25 18:27
級任教師王莉○2021-07-01 08:24
級任教師李冠○2021-06-25 15:01
級任教師李美○2021-05-20 15:49
級任教師詹偉○2021-04-06 05:48
級任教師余佳○2021-07-02 14:23
級任教師蔡燿○2021-07-03 20:40
科任教師林美○2021-06-04 14:57
科任教師楊采○2021-07-07 14:29
科任教師謝淑○2021-07-06 15:05
科任教師賴珮○2021-06-10 08:51
科任教師詹嫥○2021-03-22 14:17
科任教師蔡淑○2021-06-28 10:06
科任教師劉庭○2021-08-11 13:45
科任教師黃月○2021-05-26 20:53
科任教師簡名○2021-07-05 12:44
科任教師賴素○2021-06-25 10:21
科任教師林良○2021-07-20 08:25
科任教師謝宜○2021-04-01 08:45
科任教師林元○2021-05-17 08:19
科任教師張薾○2021-06-28 10:48
科任教師許淑○2021-08-06 17:56
科任教師張錦○2021-06-30 19:07
科任教師黃秋○2021-06-01 14:03
科任教師陳貞○2021-05-19 11:22
幼兒園主任吳和○2021-08-05 09:36
幼兒園教師楊麗○2021-06-25 09:53
教保員高珮○2021-08-04 15:37
廚工張鳳○
特教教師洪宗○
特教教師高珮○
特教教師陳姵○2021-05-31 23:27
特教教師林芳○2021-08-02 20:30
特教教師魏銘○2021-04-01 08:09
特教教師詹益○2021-08-08 10:00
特教教師洪韻○2021-07-02 23:01
人事主任楊純○2021-07-27 18:44
會計主任謝裕○2021-05-03 13:59
教師示範○2021-07-01 10:10
教師許基○2021-08-11 10:23
陳承○
曾瓊○
蕭麗○
王鈺○
曾雅○
主計主任黃秋○
王琳○
蕭彩○
曾瓊○
怡婷○
邱珮○