• slider image 310
  • slider image 313
:::
黃月春 - 母語日教學 | 2014-10-12 | 人氣:260

水影

暗暝,月娘若出來天邊

阮的思念就化作一條溪水

慢慢流去你的窗仔前,唱歌

 

你趁風當時在透

偷偷仔lìn落一粒目屎

水面沉重,湠開了一層一層的毋甘

甲意愛----

 

就按呢,你的形影貼印佇阮的心肝

親像月娘  貼印佇水面

遐--邇--倚