• slider image 310
 • slider image 313
:::
比賽 蔡燿仰 - 教學組長 | 2018-10-04 | 人氣:980

107學年度靖園文藝競賽-閩南語演說文字檔(運動的好處)、聲音檔

107學年度靖園文藝競賽-閩南語朗讀文字檔(看電視)、聲音檔

 •  
  1) 看電視.wma
 •  
  2) 運動的好處.wma
 •  
  3) 永靖朗讀稿1._看電視.docx
 •  
  4) 永靖演講稿__2.運動的好處.docx